Thời khóa biểu

Dương lịch có chú thích các ngày lễ của Việt Nam, giáo viên xem lịch dạy phía dưới lịch này.

 
                                                                                                                                                                                                    

THỜI KHÓA BIỂU HKII(2013-2014)

đăng 16:42, 17 thg 2, 2014 bởi Đăng Xuân Khánh Phó hiệu trưởng

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II KHỐI 6 NĂM HỌC 2013-2014
(Thực hiện từ ngày 13/01/2014)
THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7
THỨ

HAI
1 HDNG - 6A1
L.Tuyết(v)
HDNG - 6A2
D.Sinh
HDNG - 6A3
K.Ninh
HDNG - 6A4
H.Yến
HDNG - 6A5
P.Thảo(t)
HDNG - 6A6
B.Liên
HDNG - 6A7
N.Hương
2 Ngoại ngữ - 6A1
K.Ninh
Ngữ văn - 6A2
L.Tuyết(v)
Sinh vật - SINH 2
N.Lương
GDCD - 6A4
PT.Thu
Toán học - 6A5
P.Thảo(t)
Toán học - 6A6
N.Quỳnh
Ngoại ngữ - 6A7
Đ.Hoa
3 Sinh vật - SINH 2
K.Anh
Ngoại ngữ - 6A2
T.Tâm
Toán học - 6A3
D.Sinh
Ngữ văn - 6A4
N.Hương
Ngữ văn - 6A5
B.Liên
Ngoại ngữ - 6A6
Đ.Hoa
Công nghệ - 6A7
T.Anh
4 Ngữ văn - 6A1
L.Tuyết(v)
Toán học - 6A2
D.Sinh
Ngoại ngữ - 6A3
K.Ninh
Sinh vật - SINH 2
N.Lương
Ngữ văn - 6A5
B.Liên
Công nghệ - 6A6
N.Quỳnh
Ngữ văn - 6A7
N.Hương
TC Toán học - 6A1
P.Thảo(t)
  Toán học - 6A3
D.Sinh
Ngữ văn - 6A4
N.Hương
Ngữ văn - 6A5
B.Liên
Toán học - 6A6
N.Quỳnh
Toán học - 6A4
H.Yến
THỨ

BA
1 Ngữ văn - 6A1
L.Tuyết(v)
Âm nhạc - 6A2
N.Thủy
Toán học - 6A3
D.Sinh
Toán học - 6A4
H.Yến
Ngoại ngữ - 6A5
K.Ninh
Thể dục - 6A6
N.Cường
Ngữ văn - 6A7
N.Hương
2 Ngữ văn - 6A1
L.Tuyết(v)
Toán học - 6A2
D.Sinh
Lịch sử - 6A3
N.Vân
Ngoại ngữ - 6A4
K.Ninh
Sinh vật - SINH 2
N.Lương
Toán học - 6A6
N.Quỳnh
Toán học - 6A7
H.Yến
3 Âm nhạc - 6A1
N.Thủy
Mỹ thuật - 6A2
N.Dụ
Vật lý - LÝ 2
H.Sen
Ngữ văn - 6A4
N.Hương
Công nghệ - 6A5
N.Nguyệt
Sinh vật - SINH 2
Đ.Hữu
Ngoại ngữ - 6A7
Đ.Hoa
4 Thể dục - 6A1
N.Cường
Công nghệ - 6A2
N.Nguyệt
Mỹ thuật - 6A3
N.Dụ
Địa lý - 6A4
N.Tịnh
Âm nhạc - 6A5
N.Thủy
Công nghệ - 6A6
N.Quỳnh
Sinh vật - SINH 2
Đ.Hữu
5   Tin học - TC
Vũ Vân
        Ngữ văn - TC
N.Hương
THỨ

1 Toán học - 6A1
P.Thảo(t)
Vật lý - LÝ 2
T.Thủy
Thể dục - 6A3
N.Cường
Toán học - 6A4
H.Yến
Lịch sử - 6A5
B.Liên
Toán học - 6A6
N.Quỳnh
Công nghệ - 6A7
T.Anh
2 Lịch sử - 6A1
B.Liên
Công nghệ - 6A2
N.Nguyệt
Toán học - 6A3
D.Sinh
Công nghệ - 6A4
N.Quỳnh
Toán học - 6A5
P.Thảo(t)
Vật lý - LÝ 2
H.Sen
Toán học - 6A7
H.Yến
3 Vật lý - LÝ 2
T.Thủy
Toán học - 6A2
D.Sinh
Ngoại ngữ - 6A3
K.Ninh
Sinh vật - SINH 2
N.Lương
Mỹ thuật - 6A5
N.Dụ
Ngoại ngữ - 6A6
Đ.Hoa
Thể dục - 6A7
N.Cường
4 Ngoại ngữ - 6A1
K.Ninh
GDCD - 6A2
PT.Thu
Âm nhạc - 6A3
N.Thủy
Lịch sử - 6A4
N.Vân
Địa lý - 6A5
N.Tịnh
Thể dục - 6A6
N.Cường
Sinh vật - SINH 2
Đ.Hữu
5   Tin học - TC
Vũ Vân
        Ngữ văn - TC
N.Hương
THỨ

NĂM
1 Sinh vật - SINH 2
K.Anh
Thể dục - 6A2
N.Cường
Ngữ văn - 6A3
N.Nga
Vật lý - LÝ 2
T.Thủy
Ngoại ngữ - 6A5
K.Ninh
Ngữ văn - 6A6
B.Liên
Lịch sử - 6A7
N.Vân
2 GDCD - 6A1
PT.Thu
Sinh vật - SINH 2
Đ.Hữu
Thể dục - 6A3
N.Cường
Ngoại ngữ - 6A4
K.Ninh
Ngữ văn - 6A5
B.Liên
Toán học - 6A6
N.Quỳnh
GDCD - 6A7
N.Hằng
3 Địa lý - 6A1
N.Tịnh
Ngữ văn - 6A2
L.Tuyết(v)
Công nghệ - 6A3
N.Quỳnh
Thể dục - 6A4
N.Cường
Toán học - 6A5
P.Thảo(t)
Âm nhạc - 6A6
N.Thủy
Ngữ văn - 6A7
N.Hương
4 Toán học - 6A1
P.Thảo(t)
Ngữ văn - 6A2
L.Tuyết(v)
Địa lý - 6A3
N.Tịnh
Công nghệ - 6A4
N.Quỳnh
Thể dục - 6A5
N.Cường
Sinh vật - SINH 2
Đ.Hữu
Ngữ văn - 6A7
N.Hương
TC Ngữ văn - 6A1
L.Tuyết(v)
  Ngữ văn - 6A3
N.Nga
Toán học - 6A4
H.Yến
Toán học - 6A5
P.Thảo(t)
Ngữ văn - 6A6
B.Liên
Ngữ văn - 6A7
N.Hương
THỨ

SÁU
1 Mỹ thuật - 6A1
N.Dụ
Sinh vật - SINH 2
Đ.Hữu
Toán học - 6A3
D.Sinh
Ngoại ngữ - 6A4
K.Ninh
Thể dục - 6A5
N.Cường
Ngữ văn - 6A6
B.Liên
Âm nhạc - 6A7
N.Thủy
2 Thể dục - 6A1
N.Cường
Toán học - 6A2
D.Sinh
Sinh vật - SINH 2
N.Lương
Âm nhạc - 6A4
N.Thủy
Ngoại ngữ - 6A5
K.Ninh
Ngữ văn - 6A6
B.Liên
Toán học - 6A7
H.Yến
3 Công nghệ - 6A1
T.Anh
Thể dục - 6A2
N.Cường
Ngữ văn - 6A3
N.Nga
Toán học - 6A4
H.Yến
Sinh vật - SINH 2
N.Lương
Ngoại ngữ - 6A6
Đ.Hoa
Mỹ thuật - 6A7
N.Dụ
4 Toán học - 6A1
P.Thảo(t)
Ngoại ngữ - 6A2
T.Tâm
Công nghệ - 6A3
N.Quỳnh
Thể dục - 6A4
N.Cường
GDCD - 6A5
N.Hằng
Địa lý - 6A6
N.Tịnh
Ngoại ngữ - 6A7
Đ.Hoa
5              
THỨ

BẢY
1 Toán học - 6A1
P.Thảo(t)
Địa lý - 6A2
N.Tịnh
Ngoại ngữ - 6A3
K.Ninh
Ngữ văn - 6A4
N.Hương
Vật lý - LÝ 2
T.Thủy
Lịch sử - 6A6
B.Liên
Toán học - 6A7
H.Yến
2 Ngoại ngữ - 6A1
K.Ninh
Ngoại ngữ - 6A2
T.Tâm
GDCD - 6A3
PT.Thu
Ngữ văn - 6A4
N.Hương
Toán học - 6A5
P.Thảo(t)
Mỹ thuật - 6A6
N.Dụ
Vật lý - LÝ 2
T.Thủy
3 Công nghệ - 6A1
T.Anh
Ngữ văn - 6A2
L.Tuyết(v)
Ngữ văn - 6A3
N.Nga
Toán học - 6A4
H.Yến
Công nghệ - 6A5
N.Nguyệt
Ngữ văn - 6A6
B.Liên
Thể dục - 6A7
N.Cường
4 Ngữ văn - 6A1
L.Tuyết(v)
Lịch sử - 6A2
N.Vân
Ngữ văn - 6A3
N.Nga
Mỹ thuật - 6A4
N.Dụ
Ngữ văn - 6A5
B.Liên
GDCD - 6A6
PT.Thu
Địa lý - 6A7
N.Tịnh
5 Sinh hoạt - 6A1
L.Tuyết(v)
Sinh hoạt - 6A2
D.Sinh
Sinh hoạt - 6A3
K.Ninh
Sinh hoạt - 6A4
H.Yến
Sinh hoạt - 6A5
P.Thảo(t)
Sinh hoạt - 6A6
B.Liên
Sinh hoạt - 6A7
N.HươngTHỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II KHỐI 7 NĂM HỌC 2013-2014
(Thực hiện từ ngày 13/01/2014)
THỨ TIẾT 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7
THỨ

HAI
1 HDNG - 7A1
L.Hương
HDNG - 7A2
H.Phương
HDNG - 7A3
T.Lan
HDNG - 7A4
H.Sen
HDNG - 7A5
Đ.Thủy
HDNG - 7A6
V.Hương
HDNG - 7A7
T.Thủy
2 Địa lý - 7A1
N.Tịnh
Ngữ văn - 7A2
T.Vân
Ngữ văn - 7A3
L.Hương
Công nghệ - 7A4
H.Sen
Toán học - 7A5
L.Hà
Ngoại ngữ - 7A6
N.Thoa
Âm nhạc - 7A7
N.Thủy
3 Toán học - 7A1
T.Lan
Ngữ văn - 7A2
T.Vân
Địa lý - 7A3
N.Tịnh
Ngoại ngữ - 7A4
N.Thoa
Công nghệ - 7A5
P.Hạnh
Ngữ văn - 7A6
PT.Thu
Toán học - 7A7
H.Phương
4 Ngữ văn - 7A1
L.Hương
Ngoại ngữ - 7A2
Đ.Hoa
Công nghệ - 7A3
P.Hạnh
Toán học - 7A4
H.Sen
Lịch sử - 7A5
T.Hạnh
Ngữ văn - 7A6
PT.Thu
Thể dục - 7A7
C.Hải
TC Toán học - 7A1
T.Lan
Toán học - 7A2
H.Phương
Tin học - TC
Vũ Vân
Ngữ văn - 7A4
BT.Quỳnh
Ngữ văn - 7A5
N.Linh(v)
Toán học - 7A6
V.Hương
Ngữ văn - 7A7
T.Vân
THỨ

BA
1 Thể dục - 7A1
C.Hải
Mỹ thuật - 7A2
V.Hương
Toán học - 7A3
T.Lan
Sinh vật - SINH 2
Đ.Hữu
Toán học - 7A5
L.Hà
GDCD - 7A6
Đ.Thủy
Vật lý - LÝ 1
T.Thủy
2 Toán học - 7A1
T.Lan
Vật lý - LÝ 1
P.Linh
Sinh vật - HÓA 2
N.Lanh
Toán học - 7A4
H.Sen
Địa lý - 7A5
N.Tịnh
Thể dục - 7A6
C.Hải
GDCD - 7A7
Đ.Thủy
3 Lịch sử - 7A1
T.Vân
Âm nhạc - 7A2
P.Đông
Lịch sử - 7A3
T.Hạnh
Thể dục - 7A4
C.Hải
Ngữ văn - 7A5
N.Linh(v)
Toán học - 7A6
V.Hương
Địa lý - 7A7
LTT.Dương
4 Ngoại ngữ - 7A1
Đ.Hoa
Thể dục - 7A2
C.Hải
Mỹ thuật - 7A3
V.Hương
Vật lý - LÝ 1
P.Linh
Ngữ văn - 7A5
N.Linh(v)
Địa lý - 7A6
LTT.Dương
Lịch sử - 7A7
T.Vân
5 Công nghệ - 7A1
T.Thắm
Lịch sử - 7A2
T.Vân
Công nghệ - 7A3
P.Hạnh
Ngoại ngữ - 7A4
N.Thoa
Ngoại ngữ - 7A5
T.Nga
Công nghệ - 7A6
H.Sen
Ngoại ngữ - 7A7
Đ.Hoa
THỨ

1 Toán học - 7A1
T.Lan
Toán học - 7A2
H.Phương
Ngữ văn - 7A3
L.Hương
Ngữ văn - 7A4
BT.Quỳnh
GDCD - 7A5
Đ.Thủy
Ngoại ngữ - 7A6
N.Thoa
Mỹ thuật - 7A7
V.Hương
2 Âm nhạc - 7A1
N.Thủy
Ngoại ngữ - 7A2
Đ.Hoa
Ngữ văn - 7A3
L.Hương
Ngoại ngữ - 7A4
N.Thoa
Công nghệ - 7A5
P.Hạnh
Toán học - 7A6
V.Hương
Sinh vật - SINH 2
N.Lanh
3 Lịch sử - 7A1
T.Vân
GDCD - 7A2
Đ.Thủy
Toán học - 7A3
T.Lan
Địa lý - 7A4
LTT.Dương
Địa lý - 7A5
N.Tịnh
Mỹ thuật - 7A6
V.Hương
Toán học - 7A7
H.Phương
4 Công nghệ - 7A1
T.Thắm
Ngữ văn - 7A2
T.Vân
Thể dục - 7A3
C.Hải
Toán học - 7A4
H.Sen
Ngữ văn - 7A5
N.Linh(v)
Vật lý - LÝ 1
P.Linh
Công nghệ - 7A7
T.Thủy
5 Mỹ thuật - 7A1
V.Hương
Địa lý - 7A2
LTT.Dương
Lịch sử - 7A3
T.Hạnh
Công nghệ - 7A4
H.Sen
Sinh vật - SINH 2
Đ.Hữu
Lịch sử - 7A6
T.Vân
Ngoại ngữ - 7A7
Đ.Hoa
THỨ

NĂM
1 Sinh vật - HÓA 2
Đ.Hữu
Toán học - 7A2
H.Phương
GDCD - 7A3
Đ.Thủy
Ngữ văn - 7A4
BT.Quỳnh
Thể dục - 7A5
C.Hải
Ngữ văn - 7A6
PT.Thu
Ngoại ngữ - 7A7
Đ.Hoa
2 Thể dục - 7A1
C.Hải
Ngoại ngữ - 7A2
Đ.Hoa
Địa lý - 7A3
N.Tịnh
Ngữ văn - 7A4
BT.Quỳnh
Âm nhạc - 7A5
N.Thủy
Lịch sử - 7A6
T.Vân
Toán học - 7A7
H.Phương
3 GDCD - 7A1
Đ.Thủy
Thể dục - 7A2
C.Hải
Ngoại ngữ - 7A3
T.Nga
Toán học - 7A4
H.Sen
Vật lý - LÝ 1
T.Thủy
Sinh vật - SINH 2
N.Lanh
Ngữ văn - 7A7
T.Vân
4 Ngoại ngữ - 7A1
Đ.Hoa
Công nghệ - 7A2
H.Sen
Sinh vật - HÓA 2
N.Lanh
Thể dục - 7A4
C.Hải
Toán học - 7A5
L.Hà
Âm nhạc - 7A6
N.Thủy
Ngữ văn - 7A7
T.Vân
TC Ngữ văn - 7A1
L.Hương
Ngữ văn - 7A2
T.Vân
Tin học - TC
Vũ Vân
Toán học - 7A4
H.Sen
Toán học - 7A5
L.Hà
Ngữ văn - 7A6
PT.Thu
Toán học - 7A7
H.Phương
THỨ

SÁU
1 Ngoại ngữ - 7A1
Đ.Hoa
Toán học - 7A2
H.Phương
Toán học - 7A3
T.Lan
Mỹ thuật - 7A4
V.Hương
Ngoại ngữ - 7A5
T.Nga
Ngoại ngữ - 7A6
N.Thoa
Công nghệ - 7A7
T.Thủy
2 Sinh vật - HÓA 2
Đ.Hữu
Ngữ văn - 7A2
T.Vân
Ngoại ngữ - 7A3
T.Nga
Âm nhạc - 7A4
P.Đông
Lịch sử - 7A5
T.Hạnh
Toán học - 7A6
V.Hương
Toán học - 7A7
H.Phương
3 Ngữ văn - 7A1
L.Hương
Sinh vật - HÓA 2
N.Lanh
Vật lý - LÝ 1
T.Thủy
Ngữ văn - 7A4
BT.Quỳnh
Toán học - 7A5
L.Hà
Công nghệ - 7A6
H.Sen
Ngữ văn - 7A7
T.Vân
4 Ngữ văn - 7A1
L.Hương
Công nghệ - 7A2
H.Sen
Âm nhạc - 7A3
P.Đông
Lịch sử - 7A4
T.Hạnh
Ngữ văn - 7A5
N.Linh(v)
Địa lý - 7A6
LTT.Dương
Sinh vật - SINH 2
N.Lanh
5              
THỨ

BẢY
1 Toán học - 7A1
T.Lan
Toán học - 7A2
H.Phương
Ngữ văn - 7A3
L.Hương
Sinh vật - SINH 2
Đ.Hữu
Mỹ thuật - 7A5
V.Hương
Ngữ văn - 7A6
PT.Thu
Thể dục - 7A7
C.Hải
2 Ngữ văn - 7A1
L.Hương
Sinh vật - HÓA 2
N.Lanh
Toán học - 7A3
T.Lan
Địa lý - 7A4
LTT.Dương
Sinh vật - SINH 2
Đ.Hữu
Thể dục - 7A6
C.Hải
Ngữ văn - 7A7
T.Vân
3 Địa lý - 7A1
N.Tịnh
Địa lý - 7A2
LTT.Dương
Ngoại ngữ - 7A3
T.Nga
Lịch sử - 7A4
T.Hạnh
Thể dục - 7A5
C.Hải
Toán học - 7A6
V.Hương
Lịch sử - 7A7
T.Vân
4 Vật lý - LÝ 1
P.Linh
Lịch sử - 7A2
T.Vân
Thể dục - 7A3
C.Hải
GDCD - 7A4
Đ.Thủy
Ngoại ngữ - 7A5
T.Nga
Sinh vật - SINH 2
N.Lanh
Địa lý - 7A7
LTT.Dương
5 Sinh hoạt - 7A1
L.Hương
Sinh hoạt - 7A2
H.Phương
Sinh hoạt - 7A3
T.Lan
Sinh hoạt - 7A4
H.Sen
Sinh hoạt - 7A5
Đ.Thủy
Sinh hoạt - 7A6
V.Hương
Sinh hoạt - 7A7
T.ThủyTHỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II KHỐI 8 NĂM HỌC 2013-2014
(Thực hiện từ ngày 13/01/2014)
THỨ TIẾT 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7
THỨ

HAI
1 HDNG - 8A1
B.Hằng
HDNG - 8A2
L.Quỳnh
HDNG - 8A3
T.Anh
HDNG - 8A4
L.Yến
HDNG - 8A5
N.Nguyệt
HDNG - 8A6
N.Vân
HDNG - 8A7
N.Tú
2 Địa lý - 8A1
N.Linh(v)
Ngữ văn - 8A2
P.Thảo(v)
Ngoại ngữ - 8A3
Q.Tuyết
Toán học - 8A4
L.Yến
Toán học - 8A5
N.Nguyệt
GDCD - 8A6
BT.Quỳnh
Vật lý - LÝ 2
C.Phương
3 Ngữ văn - 8A1
B.Hằng
Toán học - 8A2
L.Quỳnh
Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Công nghệ - 8A4
T.Thắm
Địa lý - 8A5
N.Linh(v)
Toán học - 8A6
L.Yến
Toán học - 8A7
N.Tú
4 Ngoại ngữ - 8A1
N.Thoa
Vật lý - LÝ 2
TT.Hằng
Công nghệ - 8A3
T.Thắm
Ngoại ngữ - 8A4
T.Tâm
Ngoại ngữ - 8A5
Q.Tuyết
Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Ngữ văn - 8A7
P.Thảo(v)
TC Toán học - 8A1
N.Tú
Toán học - 8A2
L.Quỳnh
Ngữ văn - 8A3
N.Vân
Ngữ văn - 8A4
B.Hằng
Toán học - 8A5
N.Nguyệt
Toán học - 8A6
L.Yến
Ngữ văn - 8A7
P.Thảo(v)
THỨ

BA
1 GDCD - 8A1
PT.Thu
Toán học - 8A2
L.Quỳnh
Ngữ văn - 8A3
N.Vân
Toán học - 8A4
L.Yến
Vật lý - LÝ 2
TT.Hằng
Thể dục - 8A6
Đ.Thiện
Hóa học - HÓA 2
N.Tú
2 Ngoại ngữ - 8A1
N.Thoa
Sinh vật - SINH 1
Đ.Phượng
GDCD - 8A3
PT.Thu
Vật lý - LÝ 2
C.Phương
Thể dục - 8A5
Đ.Thiện
Toán học - 8A6
L.Yến
GDCD - 8A7
BT.Quỳnh
3 Lịch sử - 8A1
P.Thảo(v)
Ngoại ngữ - 8A2
Q.Tuyết
Công nghệ - 8A3
T.Thắm
Địa lý - 8A4
P.Hương
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
Ngữ văn - 8A6
N.Vân
Toán học - 8A7
N.Tú
4 Toán học - 8A1
N.Tú
Lịch sử - 8A2
P.Thảo(v)
Ngoại ngữ - 8A3
Q.Tuyết
Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Công nghệ - 8A5
T.Thắm
Ngoại ngữ - 8A6
N.Thoa
Thể dục - 8A7
Đ.Thiện
5 Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Âm nhạc - 8A2
P.Đông
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
GDCD - 8A4
BT.Quỳnh
Mỹ thuật - 8A5
N.Dụ
Địa lý - 8A6
N.Linh(v)
Lịch sử - 8A7
P.Thảo(v)
THỨ

1 Toán học - 8A1
N.Tú
Thể dục - 8A2
Đ.Thiện
Mỹ thuật - 8A3
N.Dụ
Ngữ văn - 8A4
B.Hằng
Toán học - 8A5
N.Nguyệt
Ngữ văn - 8A6
N.Vân
Địa lý - 8A7
P.Hương
2 Ngữ văn - 8A1
B.Hằng
Toán học - 8A2
L.Quỳnh
Âm nhạc - 8A3
P.Đông
Thể dục - 8A4
Đ.Thiện
Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Ngữ văn - 8A6
N.Vân
Mỹ thuật - 8A7
N.Dụ
3 Công nghệ - 8A1
T.Thắm
Hóa học - HÓA 2
N.Tú
Toán học - 8A3
T.Anh
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
Ngữ văn - 8A5
T.Hạnh
Âm nhạc - 8A6
P.Đông
Ngoại ngữ - 8A7
N.Thoa
4 Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Mỹ thuật - 8A2
N.Dụ
Thể dục - 8A3
Đ.Thiện
Âm nhạc - 8A4
P.Đông
Ngữ văn - 8A5
T.Hạnh
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
Toán học - 8A7
N.Tú
5 Địa lý - 8A1
N.Linh(v)
Công nghệ - 8A2
T.Thắm
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
Mỹ thuật - 8A4
N.Dụ
GDCD - 8A5
PT.Thu
Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Âm nhạc - 8A7
P.Đông
THỨ

NĂM
1 Ngữ văn - 8A1
B.Hằng
Thể dục - 8A2
Đ.Thiện
Toán học - 8A3
T.Anh
Ngoại ngữ - 8A4
T.Tâm
Ngoại ngữ - 8A5
Q.Tuyết
Toán học - 8A6
L.Yến
Ngữ văn - 8A7
P.Thảo(v)
2 Ngữ văn - 8A1
B.Hằng
Ngoại ngữ - 8A2
Q.Tuyết
Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Toán học - 8A4
L.Yến
Địa lý - 8A5
N.Linh(v)
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
Ngữ văn - 8A7
P.Thảo(v)
3 Âm nhạc - 8A1
P.Đông
Địa lý - 8A2
N.Linh(v)
Lịch sử - 8A3
P.Thảo(v)
Thể dục - 8A4
Đ.Thiện
Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Ngữ văn - 8A6
N.Vân
Công nghệ - 8A7
T.Thắm
4 Sinh vật - SINH 1
Đ.Phượng
Công nghệ - 8A2
T.Thắm
Ngữ văn - 8A3
N.Vân
Ngữ văn - 8A4
B.Hằng
Ngữ văn - 8A5
T.Hạnh
Thể dục - 8A6
Đ.Thiện
Toán học - 8A7
N.Tú
5 Công nghệ - 8A1
T.Thắm
Sinh vật - SINH 1
Đ.Phượng
Vật lý - LÝ 2
TT.Hằng
Lịch sử - 8A4
N.Hương
Âm nhạc - 8A5
P.Đông
Địa lý - 8A6
N.Linh(v)
Hóa học - HÓA 2
N.Tú
THỨ

SÁU
1 Thể dục - 8A1
Đ.Thiện
Ngữ văn - 8A2
P.Thảo(v)
Địa lý - 8A3
P.Hương
Toán học - 8A4
L.Yến
Toán học - 8A5
N.Nguyệt
Vật lý - LÝ 2
TT.Hằng
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
2 Vật lý - LÝ 2
C.Phương
Toán học - 8A2
L.Quỳnh
Ngoại ngữ - 8A3
Q.Tuyết
Địa lý - 8A4
P.Hương
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
Toán học - 8A6
L.Yến
Ngữ văn - 8A7
P.Thảo(v)
3 Sinh vật - SINH 1
Đ.Phượng
Địa lý - 8A2
N.Linh(v)
Thể dục - 8A3
Đ.Thiện
Công nghệ - 8A4
T.Thắm
Lịch sử - 8A5
P.Thảo(v)
Ngoại ngữ - 8A6
N.Thoa
Địa lý - 8A7
P.Hương
4 Toán học - 8A1
N.Tú
GDCD - 8A2
BT.Quỳnh
Toán học - 8A3
T.Anh
Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Thể dục - 8A5
Đ.Thiện
Công nghệ - 8A6
T.Thắm
Ngoại ngữ - 8A7
N.Thoa
  Ngữ văn - 8A1
B.Hằng
Ngữ văn - 8A2
P.Thảo(v)
Toán học - 8A3
T.Anh
Toán học - 8A4
L.Yến
Ngữ văn - 8A5
T.Hạnh
Ngữ văn - 8A6
N.Vân
Toán học - 8A7
N.Tú
THỨ

BẢY
1 Toán học - 8A1
N.Tú
Ngữ văn - 8A2
P.Thảo(v)
Toán học - 8A3
T.Anh
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
Công nghệ - 8A5
T.Thắm
Mỹ thuật - 8A6
N.Dụ
Thể dục - 8A7
Đ.Thiện
2 Thể dục - 8A1
Đ.Thiện
Ngữ văn - 8A2
P.Thảo(v)
Ngữ văn - 8A3
N.Vân
Ngữ văn - 8A4
B.Hằng
Toán học - 8A5
N.Nguyệt
Công nghệ - 8A6
T.Thắm
Ngoại ngữ - 8A7
N.Thoa
3 Mỹ thuật - 8A1
N.Dụ
Hóa học - HÓA 2
N.Tú
Ngữ văn - 8A3
N.Vân
Ngữ văn - 8A4
B.Hằng
Ngoại ngữ - 8A5
Q.Tuyết
Ngoại ngữ - 8A6
N.Thoa
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
4 Ngoại ngữ - 8A1
N.Thoa
Ngoại ngữ - 8A2
Q.Tuyết
Địa lý - 8A3
P.Hương
Ngoại ngữ - 8A4
T.Tâm
Ngữ văn - 8A5
T.Hạnh
Lịch sử - 8A6
P.Thảo(v)
Công nghệ - 8A7
T.Thắm
5 Sinh hoạt - 8A1
B.Hằng
Sinh hoạt - 8A2
L.Quỳnh
Sinh hoạt - 8A3
T.Anh
Sinh hoạt - 8A4
L.Yến
Sinh hoạt - 8A5
N.Nguyệt
Sinh hoạt - 8A6
N.Vân
Sinh hoạt - 8A7
N.TúTHỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II KHỐI 9 NĂM HỌC 2013-2014
(Thực hiện từ ngày 13/01/2014)
THỨ TIẾT 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7
THỨ

HAI
1 HDNG - 9A1
N.Hà
HDNG - 9A2
K.Dung
HDNG - 9A3
K.Anh
HDNG - 9A4
C.Phương
HDNG - 9A5
Đ.Huyền
HDNG - 9A6
M.Hoa
HDNG - 9A7
P.Linh
2 Toán học - 9A1
N.Hà
Thể dục - 9A2
C.Hải
Thể dục - 9A3
Đ.Thiện
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
Thể dục - 9A5
N.Cường
Toán học - 9A6
P.Hạnh
Toán học - 9A7
P.Ngoan
3 Hóa học - HÓA 1
K.Dung
Ngữ văn - 9A2
Đ.Tưởng
Ngữ văn - 9A3
M.Hạnh
Sinh vật - SINH 1
N.Lương
Ngoại ngữ - 9A5
Q.Tuyết
Vật lý - LÝ 1
TT.Hằng
Thể dục - 9A7
C.Hải
4 Ngữ văn - 9A1
Đ.Tưởng
Ngoại ngữ - 9A2
Đ.Hương
Ngữ văn - 9A3
M.Hạnh
Toán học - 9A4
N.Hà
Toán học - 9A5
P.Ngoan
Thể dục - 9A6
Đ.Thiện
GDCD - 9A7
BT.Quỳnh
TC Toán học - 9A1
N.Hà
Ngữ văn - 9A2
Đ.Tưởng
Toán học - 9A3
P.Hạnh
Ngữ văn - 9A4
M.Hạnh
Ngữ văn - 9A5
N.Hằng
Ngữ văn - 9A6
T.Hạnh
Toán học - 9A7
P.Ngoan
THỨ

BA
1 Ngoại ngữ - 9A1
Đ.Hương
Ngữ văn - 9A2
Đ.Tưởng
Ngữ văn - 9A3
M.Hạnh
Sinh vật - SINH 1
N.Lương
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
Lịch sử - 9A6
M.Hoa
Ngữ văn - 9A7
N.Hằng
2 Ngữ văn - 9A1
Đ.Tưởng
Công nghệ - 9A2
P.Ngoan
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
Ngữ văn - 9A4
M.Hạnh
Lịch sử - 9A5
Đ.Huyền
Âm nhạc - 9A6
P.Đông
Ngoại ngữ - 9A7
T.Nga
3 Sinh vật - HÓA 1
N.Nhung
Vật lý - LÝ 1
TT.Hằng
Thể dục - 9A3
Đ.Thiện
Thể dục - 9A4
N.Cường
Ngữ văn - 9A5
N.Hằng
Ngoại ngữ - 9A6
T.Nga
Lịch sử - 9A7
Đ.Huyền
4 Địa lý - 9A1
P.Hương
Sinh vật - HÓA 1
N.Nhung
Toán học - 9A3
P.Hạnh
GDCD - 9A4
BT.Quỳnh
Toán học - 9A5
P.Ngoan
Ngữ văn - 9A6
T.Hạnh
Sinh vật - SINH 1
N.Lương
5 Vật lý - LÝ 1
P.Linh
Âm nhạc - 9A2
N.Thủy
Lịch sử - 9A3
Đ.Huyền
Công nghệ - 9A4
P.Ngoan
Ngoại ngữ - 9A5
Q.Tuyết
Ngữ văn - 9A6
T.Hạnh
Địa lý - 9A7
LTT.Dương
THỨ

1 GDCD - 9A1
Đ.Huyền
Hóa học - HÓA 1
K.Dung
Vật lý - LÝ 1
TT.Hằng
Âm nhạc - 9A4
N.Thủy
Sinh vật - SINH 1
N.Lương
Toán học - 9A6
P.Hạnh
Thể dục - 9A7
C.Hải
2 Ngữ văn - 9A1
Đ.Tưởng
Sinh vật - HÓA 1
N.Nhung
Địa lý - 9A3
P.Hương
Lịch sử - 9A4
Đ.Huyền
Ngữ văn - 9A5
N.Hằng
Vật lý - LÝ 1
TT.Hằng
Sinh vật - SINH 1
N.Lương
3 Ngữ văn - 9A1
Đ.Tưởng
Thể dục - 9A2
C.Hải
Toán học - 9A3
P.Hạnh
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
Vật lý - LÝ 1
C.Phương
Lịch sử - 9A6
M.Hoa
Ngữ văn - 9A7
N.Hằng
4 Ngoại ngữ - 9A1
Đ.Hương
Toán học - 9A2
T.Hằng
Sinh vật - HÓA 1
N.Lương
Ngữ văn - 9A4
M.Hạnh
Địa lý - 9A5
LTT.Dương
GDCD - 9A6
BT.Quỳnh
Ngữ văn - 9A7
N.Hằng
5 Lịch sử - 9A1
M.Hoa
Ngoại ngữ - 9A2
Đ.Hương
GDCD - 9A3
BT.Quỳnh
Ngữ văn - 9A4
M.Hạnh
Âm nhạc - 9A5
N.Thủy
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
Vật lý - LÝ 1
P.Linh
THỨ

NĂM
1 Toán học - 9A1
N.Hà
Hóa học - HÓA 1
K.Dung
Âm nhạc - 9A3
P.Đông
Địa lý - 9A4
LTT.Dương
Ngữ văn - 9A5
N.Hằng
Sinh vật - SINH 1
N.Lương
Toán học - 9A7
P.Ngoan
2 Thể dục - 9A1
Đ.Thiện
Ngữ văn - 9A2
Đ.Tưởng
Sinh vật - HÓA 1
N.Lương
Toán học - 9A4
N.Hà
Toán học - 9A5
P.Ngoan
Ngữ văn - 9A6
T.Hạnh
Ngoại ngữ - 9A7
T.Nga
3 Ngữ văn - 9A1
Đ.Tưởng
Toán học - 9A2
T.Hằng
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
Ngữ văn - 9A4
M.Hạnh
Sinh vật - SINH 1
N.Lương
Địa lý - 9A6
LTT.Dương
Ngữ văn - 9A7
N.Hằng
4 Âm nhạc - 9A1
P.Đông
Vật lý - LÝ 1
TT.Hằng
Ngữ văn - 9A3
M.Hạnh
Ngoại ngữ - 9A4
Q.Tuyết
Công nghệ - 9A5
P.Ngoan
Ngoại ngữ - 9A6
T.Nga
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
TC Ngữ văn - 9A1
Đ.Tưởng
Toán học - 9A2
T.Hằng
Ngữ văn - 9A3
M.Hạnh
Toán học - 9A4
N.Hà
Toán học - 9A5
P.Ngoan
Toán học - 9A6
P.Hạnh
Ngữ văn - 9A7
N.Hằng
THỨ

SÁU
1 Toán học - 9A1
N.Hà
Ngữ văn - 9A2
Đ.Tưởng
Toán học - 9A3
P.Hạnh
Vật lý - LÝ 1
C.Phương
GDCD - 9A5
Đ.Huyền
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
Toán học - 9A7
P.Ngoan
2 Thể dục - 9A1
Đ.Thiện
Ngữ văn - 9A2
Đ.Tưởng
Vật lý - LÝ 1
TT.Hằng
Toán học - 9A4
N.Hà
Toán học - 9A5
P.Ngoan
Toán học - 9A6
P.Hạnh
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
3 Hóa học - HÓA 1
K.Dung
Lịch sử - 9A2
M.Hoa
Công nghệ - 9A3
P.Hạnh
Ngoại ngữ - 9A4
Q.Tuyết
Lịch sử - 9A5
Đ.Huyền
Ngữ văn - 9A6
T.Hạnh
Âm nhạc - 9A7
P.Đông
4 Lịch sử - 9A1
M.Hoa
Toán học - 9A2
T.Hằng
Ngoại ngữ - 9A3
T.Nga
Lịch sử - 9A4
Đ.Huyền
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
Sinh vật - SINH 1
N.Lương
Vật lý - LÝ 1
P.Linh
5              
THỨ

BẢY
1 Sinh vật - HÓA 1
N.Nhung
Lịch sử - 9A2
M.Hoa
Lịch sử - 9A3
Đ.Huyền
Thể dục - 9A4
N.Cường
Vật lý - LÝ 1
C.Phương
Toán học - 9A6
P.Hạnh
Toán học - 9A7
P.Ngoan
2 Toán học - 9A1
N.Hà
GDCD - 9A2
Đ.Huyền
Ngoại ngữ - 9A3
T.Nga
Vật lý - LÝ 1
C.Phương
Thể dục - 9A5
N.Cường
Ngữ văn - 9A6
T.Hạnh
Ngữ văn - 9A7
N.Hằng
3 Vật lý - LÝ 1
P.Linh
Địa lý - 9A2
P.Hương
Ngữ văn - 9A3
M.Hạnh
Toán học - 9A4
N.Hà
Ngữ văn - 9A5
N.Hằng
Công nghệ - 9A6
P.Hạnh
Công nghệ - 9A7
P.Ngoan
4 Công nghệ - 9A1
P.Ngoan
Toán học - 9A2
T.Hằng
Toán học - 9A3
P.Hạnh
Ngữ văn - 9A4
M.Hạnh
Ngữ văn - 9A5
N.Hằng
Thể dục - 9A6
Đ.Thiện
Lịch sử - 9A7
Đ.Huyền
5 Sinh hoạt - 9A1
N.Hà
Sinh hoạt - 9A2
K.Dung
Sinh hoạt - 9A3
K.Anh
Sinh hoạt - 9A4
C.Phương
Sinh hoạt - 9A5
Đ.Huyền
Sinh hoạt - 9A6
M.Hoa
Sinh hoạt - 9A7
P.Linh

THỜI KHÓA BIỂU HKI (2013-2014)

đăng 16:40, 17 thg 2, 2014 bởi Đăng Xuân Khánh Phó hiệu trưởng

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I KHỐI 6 NĂM HỌC 2013-2014
(Thực hiện từ ngày 30/9/2013)
THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7
THỨ

HAI
1 HDNG - 6A1
L.Tuyết(v)
HDNG - 6A2
D.Sinh
HDNG - 6A3
K.Ninh
HDNG - 6A4
H.Yến
HDNG - 6A5
P.Thảo(t)
HDNG - 6A6
B.Liên
HDNG - 6A7
N.Hương
2 Ngoại ngữ - 6A1
K.Ninh
Địa lý - 6A2
N.Linh(v)
Sinh vật - SINH 2
N.Lương
Thể dục - 6A4
N.Cường
GDCD - 6A5
N.Hằng
Công nghệ - 6A6
T.Anh
Ngoại ngữ - 6A7
Đ.Hoa
3 Sinh vật - SINH 2
K.Anh
Ngoại ngữ - 6A2
T.Tâm
Công nghệ - 6A3
N.Nguyệt
Ngữ văn - 6A4
N.Hương
Ngữ văn - 6A5
B.Liên
Toán học - 6A6
P.Thảo(t)
Địa lý - 6A7
N.Linh(v)
4 Toán học - 6A1
P.Thảo(t)
Thể dục - 6A2
N.Cường
Ngoại ngữ - 6A3
K.Ninh
Sinh vật - SINH 2
N.Lương
Ngữ văn - 6A5
B.Liên
Ngoại ngữ - 6A6
Đ.Hoa
Ngữ văn - 6A7
N.Hương
TC Ngữ văn - 6A1
L.Tuyết(v)
  Toán học - 6A3
D.Sinh
Ngữ văn - 6A4
N.Hương
Toán học - 6A5
P.Thảo(t)
Ngữ văn - 6A6
B.Liên
Toán học - 6A4
H.Yến
THỨ

BA
1 Ngữ văn - 6A1
L.Tuyết(v)
Toán học - 6A2
D.Sinh
Mỹ thuật - 6A3
N.Dụ
Toán học - 6A4
H.Yến
Ngoại ngữ - 6A5
K.Ninh
Công nghệ - 6A6
T.Anh
Ngoại ngữ - 6A7
Đ.Hoa
2 Ngữ văn - 6A1
L.Tuyết(v)
Mỹ thuật - 6A2
N.Dụ
Toán học - 6A3
D.Sinh
Công nghệ - 6A4
T.Anh
Sinh vật - SINH 2
N.Lương
Địa lý - 6A6
LTT.Dương
Toán học - 6A7
H.Yến
3 Công nghệ - 6A1
T.Anh
Công nghệ - 6A2
N.Nguyệt
Vật lý - LÝ 2
H.Sen
Ngoại ngữ - 6A4
K.Ninh
Lịch sử - 6A5
B.Liên
Sinh vật - SINH 2
Đ.Hữu
Ngữ văn - 6A7
N.Hương
4 Lịch sử - 6A1
B.Liên
Ngữ văn - 6A2
L.Tuyết(v)
Lịch sử - 6A3
N.Vân
Ngữ văn - 6A4
N.Hương
Âm nhạc - 6A5
N.Thủy
Thể dục - 6A6
N.Cường
Sinh vật - SINH 2
Đ.Hữu
5   Tin học - TC
Vũ Vân
         
THỨ

1 Toán học - 6A1
P.Thảo(t)
Vật lý - LÝ 2
T.Thủy
Thể dục - 6A3
N.Cường
Ngoại ngữ - 6A4
K.Ninh
Địa lý - 6A5
N.Linh(v)
Ngoại ngữ - 6A6
Đ.Hoa
Toán học - 6A7
H.Yến
2 Thể dục - 6A1
N.Cường
Công nghệ - 6A2
N.Nguyệt
Toán học - 6A3
D.Sinh
Toán học - 6A4
H.Yến
Ngoại ngữ - 6A5
K.Ninh
Vật lý - LÝ 2
H.Sen
GDCD - 6A7
N.Hằng
3 Vật lý - LÝ 2
T.Thủy
Toán học - 6A2
D.Sinh
GDCD - 6A3
BT.Quỳnh
Sinh vật - SINH 2
N.Lương
Mỹ thuật - 6A5
N.Dụ
Toán học - 6A6
P.Thảo(t)
Thể dục - 6A7
N.Cường
4 GDCD - 6A1
PT.Thu
GDCD - 6A2
BT.Quỳnh
Ngữ văn - 6A3
N.Nga
Lịch sử - 6A4
N.Vân
Toán học - 6A5
P.Thảo(t)
Thể dục - 6A6
N.Cường
Sinh vật - SINH 2
Đ.Hữu
5              
THỨ

NĂM
1 Sinh vật - SINH 2
K.Anh
Thể dục - 6A2
N.Cường
Ngữ văn - 6A3
N.Nga
Vật lý - LÝ 2
T.Thủy
Ngoại ngữ - 6A5
K.Ninh
Ngữ văn - 6A6
B.Liên
Lịch sử - 6A7
N.Vân
2 Ngữ văn - 6A1
L.Tuyết(v)
Sinh vật - SINH 2
Đ.Hữu
Ngữ văn - 6A3
N.Nga
Ngoại ngữ - 6A4
K.Ninh
Ngữ văn - 6A5
B.Liên
Toán học - 6A6
P.Thảo(t)
Công nghệ - 6A7
T.Anh
3 Địa lý - 6A1
LTT.Dương
Ngữ văn - 6A2
L.Tuyết(v)
Công nghệ - 6A3
N.Nguyệt
Công nghệ - 6A4
T.Anh
Thể dục - 6A5
N.Cường
Toán học - TC
P.Thảo(t)
Ngữ văn - 6A7
N.Hương
4 Âm nhạc - 6A1
N.Thủy
Ngữ văn - 6A2
L.Tuyết(v)
Địa lý - 6A3
LTT.Dương
Thể dục - 6A4
N.Cường
Toán học - 6A5
P.Thảo(t)
Sinh vật - SINH 2
Đ.Hữu
Ngữ văn - 6A7
N.Hương
TC Toán học - 6A1
P.Thảo(t)
Tin học - TC
Vũ Vân
Ngữ văn - 6A3
N.Nga
Toán học - 6A4
H.Yến
Ngữ văn - 6A5
B.Liên
Mỹ thuật - 6A6
N.Dụ
Ngữ văn - 6A7
N.Hương
THỨ

SÁU
1 Ngoại ngữ - 6A1
K.Ninh
Sinh vật - SINH 2
Đ.Hữu
Toán học - 6A3
D.Sinh
Toán học - 6A4
H.Yến
Thể dục - 6A5
N.Cường
Ngữ văn - 6A6
B.Liên
Âm nhạc - 6A7
N.Thủy
2 Thể dục - 6A1
N.Cường
Ngoại ngữ - 6A2
T.Tâm
Sinh vật - SINH 2
N.Lương
GDCD - 6A4
PT.Thu
Toán học - 6A5
P.Thảo(t)
Ngữ văn - 6A6
B.Liên
Toán học - 6A7
H.Yến
3 Toán học - 6A1
P.Thảo(t)
Toán học - 6A2
D.Sinh
Ngoại ngữ - 6A3
K.Ninh
Âm nhạc - 6A4
N.Thủy
Sinh vật - SINH 2
N.Lương
Ngoại ngữ - 6A6
Đ.Hoa
Mỹ thuật - 6A7
N.Dụ
4 Mỹ thuật - 6A1
N.Dụ
Âm nhạc - 6A2
N.Thủy
Thể dục - 6A3
N.Cường
Địa lý - 6A4
N.Linh(v)
Công nghệ - 6A5
N.Nguyệt
GDCD - 6A6
PT.Thu
Ngoại ngữ - 6A7
Đ.Hoa
5              
THỨ

BẢY
1 Toán học - 6A1
P.Thảo(t)
Toán học - 6A2
D.Sinh
Ngoại ngữ - 6A3
K.Ninh
Ngữ văn - 6A4
N.Hương
Vật lý - LÝ 2
T.Thủy
Lịch sử - 6A6
B.Liên
Toán học - 6A7
H.Yến
2 Ngoại ngữ - 6A1
K.Ninh
Ngoại ngữ - 6A2
T.Tâm
Toán học - 6A3
D.Sinh
Ngữ văn - 6A4
N.Hương
Toán học - 6A5
P.Thảo(t)
Âm nhạc - 6A6
N.Thủy
Vật lý - LÝ 2
T.Thủy
3 Công nghệ - 6A1
T.Anh
Ngữ văn - 6A2
L.Tuyết(v)
Ngữ văn - 6A3
N.Nga
Toán học - 6A4
H.Yến
Công nghệ - 6A5
N.Nguyệt
Ngữ văn - 6A6
B.Liên
Thể dục - 6A7
N.Cường
4 Ngữ văn - 6A1
L.Tuyết(v)
Lịch sử - 6A2
N.Vân
Âm nhạc - 6A3
N.Thủy
Mỹ thuật - 6A4
N.Dụ
Ngữ văn - 6A5
B.Liên
Toán học - 6A6
P.Thảo(t)
Công nghệ - 6A7
T.Anh
5 Sinh hoạt - 6A1
L.Tuyết(v)
Sinh hoạt - 6A2
D.Sinh
Sinh hoạt - 6A3
K.Ninh
Sinh hoạt - 6A4
H.Yến
Sinh hoạt - 6A5
P.Thảo(t)
Sinh hoạt - 6A6
B.Liên
Sinh hoạt - 6A7
N.HươngTHỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I KHỐI 7 NĂM HỌC 2013-2014
(Thực hiện từ ngày 30/9/2013)
THỨ TIẾT 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7
THỨ

HAI
1 HDNG - 7A1
L.Hương
HDNG - 7A2
H.Phương
HDNG - 7A3
T.Lan
HDNG - 7A4
H.Sen
HDNG - 7A5
Đ.Thủy
HDNG - 7A6
V.Hương
HDNG - 7A7
T.Thủy
2 Toán học - 7A1
T.Lan
Ngữ văn - 7A2
T.Vân
Ngữ văn - 7A3
L.Hương
Lịch sử - 7A4
T.Thủy
Toán học - 7A5
L.Hà
Địa lý - 7A6
LTT.Dương
Vật lý - LÝ 1
T.Thủy
3 Địa lý - 7A1
LTT.Dương
Ngữ văn - 7A2
T.Vân
Công nghệ - 7A3
P.Hạnh
Ngoại ngữ - 7A4
N.Thoa
GDCD - 7A5
Đ.Thủy
Ngữ văn - 7A6
PT.Thu
Ngoại ngữ - 7A7
Đ.Hoa
4 Ngữ văn - 7A1
L.Hương
Thể dục - 7A2
C.Hải
Toán học - 7A3
T.Lan
Mỹ thuật - 7A4
V.Hương
Địa lý - 7A5
LTT.Dương
Ngữ văn - 7A6
PT.Thu
Ngữ văn - 7A7
T.Vân
TC Toán học - 7A1
T.Lan
Toán học - 7A2
H.Phương
Tin học - TC
Vũ Vân
Ngữ văn - 7A4
BT.Quỳnh
Ngữ văn - 7A5
N.Linh(v)
Toán học - 7A6
V.Hương
Ngữ văn - 7A7
T.Vân
THỨ

BA
1 Thể dục - 7A1
C.Hải
Vật lý - LÝ 1
P.Linh
Địa lý - 7A3
LTT.Dương
Sinh vật - SINH 2
N.Nhung
Toán học - 7A5
L.Hà
Toán học - 7A6
V.Hương
Toán học - 7A7
H.Phương
2 Toán học - 7A1
T.Lan
Mỹ thuật - 7A2
V.Hương
Sinh vật - HÓA 2
N.Lanh
Ngữ văn - 7A4
BT.Quỳnh
Ngữ văn - 7A5
N.Linh(v)
Ngoại ngữ - 7A6
N.Thoa
Ngoại ngữ - 7A7
Đ.Hoa
3 Lịch sử - 7A1
T.Vân
Âm nhạc - 7A2
P.Đông
Toán học - 7A3
T.Lan
Thể dục - 7A4
C.Hải
Ngữ văn - 7A5
N.Linh(v)
Âm nhạc - 7A6
N.Thủy
GDCD - 7A7
Đ.Thủy
4 Địa lý - 7A1
LTT.Dương
Ngoại ngữ - 7A2
Đ.Hoa
Mỹ thuật - 7A3
V.Hương
Vật lý - LÝ 1
P.Linh
Ngoại ngữ - 7A5
T.Nga
GDCD - 7A6
Đ.Thủy
Lịch sử - 7A7
T.Vân
5 Công nghệ - 7A1
T.Thắm
Công nghệ - 7A2
H.Sen
Lịch sử - 7A3
T.Thủy
Ngoại ngữ - 7A4
N.Thoa
Mỹ thuật - 7A5
V.Hương
Lịch sử - 7A6
T.Vân
Địa lý - 7A7
LTT.Dương
THỨ

1 Toán học - 7A1
T.Lan
Toán học - 7A2
H.Phương
Ngữ văn - 7A3
L.Hương
Ngữ văn - 7A4
BT.Quỳnh
Sinh vật - SINH 2
N.Nhung
Lịch sử - 7A6
T.Vân
Địa lý - 7A7
LTT.Dương
2 Lịch sử - 7A1
T.Vân
Địa lý - 7A2
LTT.Dương
Ngữ văn - 7A3
L.Hương
Lịch sử - 7A4
T.Thủy
Ngữ văn - 7A5
N.Linh(v)
Toán học - 7A6
V.Hương
Sinh vật - SINH 2
N.Lanh
3 Mỹ thuật - 7A1
V.Hương
Ngoại ngữ - 7A2
Đ.Hoa
Toán học - 7A3
T.Lan
Toán học - 7A4
H.Sen
Công nghệ - 7A5
P.Hạnh
Ngữ văn - 7A6
PT.Thu
Toán học - 7A7
H.Phương
4 Ngoại ngữ - 7A1
Đ.Hoa
Ngữ văn - 7A2
T.Vân
Thể dục - 7A3
C.Hải
Địa lý - 7A4
LTT.Dương
Lịch sử - 7A5
T.Thủy
Vật lý - LÝ 1
P.Linh
Công nghệ - 7A7
T.Thủy
5     Tin học - TC
Vũ Vân
       
THỨ

NĂM
1 Sinh vật - HÓA 2
Đ.Hữu
GDCD - 7A2
Đ.Thủy
Ngoại ngữ - 7A3
T.Nga
Toán học - 7A4
H.Sen
Thể dục - 7A5
C.Hải
Ngoại ngữ - 7A6
N.Thoa
Ngoại ngữ - 7A7
Đ.Hoa
2 Thể dục - 7A1
C.Hải
Ngoại ngữ - 7A2
Đ.Hoa
Vật lý - LÝ 1
T.Thủy
Ngữ văn - 7A4
BT.Quỳnh
Âm nhạc - 7A5
N.Thủy
Công nghệ - 7A6
H.Sen
Toán học - 7A7
H.Phương
3 Ngoại ngữ - 7A1
Đ.Hoa
Thể dục - 7A2
C.Hải
GDCD - 7A3
Đ.Thủy
Ngữ văn - 7A4
BT.Quỳnh
Vật lý - LÝ 1
T.Thủy
Sinh vật - SINH 2
N.Lanh
Ngữ văn - 7A7
T.Vân
4 GDCD - 7A1
Đ.Thủy
Toán học - 7A2
H.Phương
Sinh vật - HÓA 2
N.Lanh
Thể dục - 7A4
C.Hải
Toán học - 7A5
L.Hà
Ngữ văn - 7A6
PT.Thu
Ngữ văn - 7A7
T.Vân
TC Ngữ văn - 7A1
L.Hương
Ngữ văn - 7A2
T.Vân
  Toán học - 7A4
H.Sen
Toán học - 7A5
L.Hà
Ngữ văn - 7A6
PT.Thu
Toán học - 7A7
H.Phương
THỨ

SÁU
1 Ngoại ngữ - 7A1
Đ.Hoa
Toán học - 7A2
H.Phương
Toán học - 7A3
T.Lan
Âm nhạc - 7A4
P.Đông
Toán học - 7A5
L.Hà
Địa lý - 7A6
LTT.Dương
Thể dục - 7A7
C.Hải
2 Sinh vật - HÓA 2
Đ.Hữu
Ngữ văn - 7A2
T.Vân
Địa lý - 7A3
LTT.Dương
Ngoại ngữ - 7A4
N.Thoa
Ngoại ngữ - 7A5
T.Nga
Thể dục - 7A6
C.Hải
Âm nhạc - 7A7
N.Thủy
3 Ngữ văn - 7A1
L.Hương
Sinh vật - HÓA 2
N.Lanh
Ngoại ngữ - 7A3
T.Nga
Toán học - 7A4
H.Sen
Ngữ văn - 7A5
N.Linh(v)
Mỹ thuật - 7A6
V.Hương
Toán học - 7A7
H.Phương
4 Ngữ văn - 7A1
L.Hương
Lịch sử - 7A2
T.Vân
Âm nhạc - 7A3
P.Đông
Công nghệ - 7A4
H.Sen
Lịch sử - 7A5
T.Thủy
Toán học - 7A6
V.Hương
Sinh vật - SINH 2
N.Lanh
5              
THỨ

BẢY
1 Toán học - 7A1
T.Lan
Toán học - 7A2
H.Phương
Ngữ văn - 7A3
L.Hương
Toán học - 7A4
H.Sen
Ngoại ngữ - 7A5
T.Nga
Ngoại ngữ - 7A6
N.Thoa
Thể dục - 7A7
C.Hải
2 Ngữ văn - 7A1
L.Hương
Sinh vật - HÓA 2
N.Lanh
Ngoại ngữ - 7A3
T.Nga
Địa lý - 7A4
LTT.Dương
Sinh vật - SINH 2
N.Nhung
Thể dục - 7A6
C.Hải
Ngữ văn - 7A7
T.Vân
3 Âm nhạc - 7A1
N.Thủy
Địa lý - 7A2
LTT.Dương
Lịch sử - 7A3
T.Thủy
Sinh vật - SINH 2
N.Nhung
Thể dục - 7A5
C.Hải
Toán học - 7A6
V.Hương
Lịch sử - 7A7
T.Vân
4 Vật lý - LÝ 1
P.Linh
Lịch sử - 7A2
T.Vân
Thể dục - 7A3
C.Hải
GDCD - 7A4
Đ.Thủy
Địa lý - 7A5
LTT.Dương
Sinh vật - SINH 2
N.Lanh
Mỹ thuật - 7A7
V.Hương
5 Sinh hoạt - 7A1
L.Hương
Sinh hoạt - 7A2
H.Phương
Sinh hoạt - 7A3
T.Lan
Sinh hoạt - 7A4
H.Sen
Sinh hoạt - 7A5
Đ.Thủy
Sinh hoạt - 7A6
V.Hương
Sinh hoạt - 7A7
T.ThủyTHỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I KHỐI 8 NĂM HỌC 2013-2014
(Thực hiện từ ngày 30/9/2013)
THỨ TIẾT 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7
THỨ

HAI
1 HDNG - 8A1
B.Hằng
HDNG - 8A2
L.Quỳnh
HDNG - 8A3
T.Anh
HDNG - 8A4
L.Yến
HDNG - 8A5
N.Nguyệt
HDNG - 8A6
N.Vân
HDNG - 8A7
N.Tú
2 Thể dục - 8A1
Đ.Thiện
Toán học - 8A2
L.Quỳnh
Ngoại ngữ - 8A3
Q.Tuyết
Toán học - 8A4
L.Yến
Ngữ văn - 8A5
T.Hạnh
Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Vật lý - LÝ 2
C.Phương
3 Lịch sử - 8A1
T.Thủy
Ngữ văn - 8A2
P.Thảo(v)
Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Mỹ thuật - 8A4
V.Hương
Ngoại ngữ - 8A5
Q.Tuyết
Toán học - 8A6
L.Yến
Toán học - 8A7
N.Tú
4 Toán học - 8A1
N.Tú
Vật lý - LÝ 2
TT.Hằng
Toán học - 8A3
T.Anh
Ngoại ngữ - 8A4
T.Tâm
Lịch sử - 8A5
T.Thủy
Ngoại ngữ - 8A6
N.Thoa
Ngữ văn - 8A7
P.Thảo(v)
TC Toán học - 8A1
N.Tú
Toán học - 8A2
L.Quỳnh
Ngữ văn - 8A3
N.Vân
Ngữ văn - 8A4
B.Hằng
Toán học - 8A5
N.Nguyệt
Toán học - 8A6
L.Yến
Ngữ văn - 8A7
P.Thảo(v)
THỨ

BA
1 Âm nhạc - 8A1
P.Đông
Toán học - 8A2
L.Quỳnh
Ngữ văn - 8A3
N.Vân
Toán học - 8A4
L.Yến
Toán học - 8A5
N.Nguyệt
Thể dục - 8A6
Đ.Thiện
Hóa học - HÓA 2
N.Tú
2 Ngữ văn - 8A1
B.Hằng
Sinh vật - SINH 1
Đ.Phượng
Ngoại ngữ - 8A3
Q.Tuyết
Âm nhạc - 8A4
P.Đông
Thể dục - 8A5
Đ.Thiện
Toán học - 8A6
L.Yến
Lịch sử - 8A7
T.Thủy
3 Ngoại ngữ - 8A1
N.Thoa
Thể dục - 8A2
Đ.Thiện
Công nghệ - 8A3
T.Thắm
Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
Ngữ văn - 8A6
N.Vân
Toán học - 8A7
N.Tú
4 Toán học - 8A1
N.Tú
Lịch sử - 8A2
T.Thủy
GDCD - 8A3
P.Thảo(v)
Ngữ văn - 8A4
B.Hằng
Mỹ thuật - 8A5
N.Dụ
GDCD - 8A6
BT.Quỳnh
Công nghệ - 8A7
T.Thắm
5 Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Âm nhạc - 8A2
P.Đông
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
Địa lý - 8A4
P.Hương
Vật lý - LÝ 2
TT.Hằng
Lịch sử - 8A6
N.Hương
GDCD - 8A7
P.Thảo(v)
THỨ

1 Toán học - 8A1
N.Tú
Thể dục - 8A2
Đ.Thiện
Mỹ thuật - 8A3
V.Hương
Ngữ văn - 8A4
B.Hằng
Toán học - 8A5
N.Nguyệt
Ngữ văn - 8A6
N.Vân
Âm nhạc - 8A7
P.Đông
2 Công nghệ - 8A1
T.Thắm
Toán học - 8A2
L.Quỳnh
Âm nhạc - 8A3
P.Đông
Thể dục - 8A4
Đ.Thiện
Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Ngữ văn - 8A6
N.Vân
Địa lý - 8A7
P.Hương
3 Ngữ văn - 8A1
B.Hằng
Hóa học - HÓA 2
N.Tú
Toán học - 8A3
T.Anh
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
Ngữ văn - 8A5
T.Hạnh
Âm nhạc - 8A6
P.Đông
Công nghệ - 8A7
T.Thắm
4 Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Ngoại ngữ - 8A2
Q.Tuyết
Thể dục - 8A3
Đ.Thiện
Công nghệ - 8A4
T.Thắm
Ngữ văn - 8A5
T.Hạnh
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
Toán học - 8A7
N.Tú
5 Lịch sử - 8A1
T.Thủy
Công nghệ - 8A2
T.Thắm
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
Vật lý - LÝ 2
C.Phương
Địa lý - 8A5
N.Linh(v)
Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Ngoại ngữ - 8A7
Q.Tuyết
THỨ

NĂM
1 Ngữ văn - 8A1
B.Hằng
Ngoại ngữ - 8A2
Q.Tuyết
Toán học - 8A3
T.Anh
Ngoại ngữ - 8A4
T.Tâm
Toán học - 8A5
N.Nguyệt
Toán học - 8A6
L.Yến
Mỹ thuật - 8A7
N.Dụ
2 Ngữ văn - 8A1
B.Hằng
Địa lý - 8A2
N.Linh(v)
Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Toán học - 8A4
L.Yến
Công nghệ - 8A5
T.Thắm
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
Ngữ văn - 8A7
P.Thảo(v)
3 Ngoại ngữ - 8A1
N.Thoa
Mỹ thuật - 8A2
N.Dụ
Lịch sử - 8A3
T.Thủy
Thể dục - 8A4
Đ.Thiện
Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Ngữ văn - 8A6
N.Vân
Ngữ văn - 8A7
P.Thảo(v)
4 Sinh vật - SINH 1
Đ.Phượng
Công nghệ - 8A2
T.Thắm
Ngữ văn - 8A3
N.Vân
Lịch sử - 8A4
T.Thủy
Ngoại ngữ - 8A5
Q.Tuyết
Thể dục - 8A6
Đ.Thiện
Toán học - 8A7
N.Tú
5 Công nghệ - 8A1
T.Thắm
Sinh vật - SINH 1
Đ.Phượng
Vật lý - LÝ 2
TT.Hằng
GDCD - 8A4
P.Thảo(v)
Lịch sử - 8A5
T.Thủy
Địa lý - 8A6
N.Linh(v)
Hóa học - HÓA 2
N.Tú
THỨ

SÁU
1 Địa lý - 8A1
N.Linh(v)
Ngữ văn - 8A2
P.Thảo(v)
Ngoại ngữ - 8A3
Q.Tuyết
Toán học - 8A4
L.Yến
Thể dục - 8A5
Đ.Thiện
Vật lý - LÝ 2
TT.Hằng
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
2 Vật lý - LÝ 2
C.Phương
Toán học - 8A2
L.Quỳnh
Lịch sử - 8A3
T.Thủy
Công nghệ - 8A4
T.Thắm
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
Toán học - 8A6
L.Yến
Ngữ văn - 8A7
P.Thảo(v)
3 Sinh vật - SINH 1
Đ.Phượng
Lịch sử - 8A2
T.Thủy
Thể dục - 8A3
Đ.Thiện
Ngoại ngữ - 8A4
T.Tâm
Âm nhạc - 8A5
P.Đông
Công nghệ - 8A6
T.Thắm
Ngoại ngữ - 8A7
Q.Tuyết
4 Toán học - 8A1
N.Tú
GDCD - 8A2
P.Thảo(v)
Công nghệ - 8A3
T.Thắm
Hóa học - HÓA 2
Đ.Phượng
Ngữ văn - 8A5
T.Hạnh
Ngoại ngữ - 8A6
N.Thoa
Thể dục - 8A7
Đ.Thiện
TC Ngữ văn - 8A1
B.Hằng
Ngữ văn - 8A2
P.Thảo(v)
Toán học - 8A3
T.Anh
Toán học - 8A4
L.Yến
Ngữ văn - 8A5
T.Hạnh
Ngữ văn - 8A6
N.Vân
Toán học - 8A7
N.Tú
THỨ

BẢY
1 GDCD - 8A1
P.Thảo(v)
Hóa học - HÓA 2
N.Tú
Toán học - 8A3
T.Anh
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
Ngoại ngữ - 8A5
Q.Tuyết
Công nghệ - 8A6
T.Thắm
Thể dục - 8A7
Đ.Thiện
2 Thể dục - 8A1
Đ.Thiện
Ngữ văn - 8A2
P.Thảo(v)
Ngữ văn - 8A3
N.Vân
Lịch sử - 8A4
T.Thủy
Toán học - 8A5
N.Nguyệt
Mỹ thuật - 8A6
N.Dụ
Ngoại ngữ - 8A7
Q.Tuyết
3 Mỹ thuật - 8A1
N.Dụ
Ngữ văn - 8A2
P.Thảo(v)
Ngữ văn - 8A3
N.Vân
Ngữ văn - 8A4
B.Hằng
Công nghệ - 8A5
T.Thắm
Ngoại ngữ - 8A6
N.Thoa
Sinh vật - SINH 1
N.Lanh
4 Ngoại ngữ - 8A1
N.Thoa
Ngoại ngữ - 8A2
Q.Tuyết
Địa lý - 8A3
P.Hương
Ngữ văn - 8A4
B.Hằng
GDCD - 8A5
P.Thảo(v)
Lịch sử - 8A6
N.Hương
Lịch sử - 8A7
T.Thủy
5 Sinh hoạt - 8A1
B.Hằng
Sinh hoạt - 8A2
L.Quỳnh
Sinh hoạt - 8A3
T.Anh
Sinh hoạt - 8A4
L.Yến
Sinh hoạt - 8A5
N.Nguyệt
Sinh hoạt - 8A6
N.Vân
Sinh hoạt - 8A7
N.TúTHỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I KHỐI 9 NĂM HỌC 2013-2014
(Thực hiện từ ngày 30/9/2013)
THỨ TIẾT 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7
THỨ

HAI
1 HDNG - 9A1
N.Hà
HDNG - 9A2
K.Dung
HDNG - 9A3
K.Anh
HDNG - 9A4
C.Phương
HDNG - 9A5
Đ.Huyền
HDNG - 9A6
M.Hoa
HDNG - 9A7
P.Linh
2 Toán học - 9A1
N.Hà
Thể dục - 9A2
C.Hải
Ngữ văn - 9A3
M.Hạnh
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
Lịch sử - 9A5
Đ.Huyền
Toán học - 9A6
P.Hạnh
Toán học - 9A7
P.Ngoan
3 Hóa học - HÓA 1
K.Dung
Ngữ văn - 9A2
Đ.Tưởng
Ngữ văn - 9A3
M.Hạnh
Sinh vật - SINH 1
N.Lương
GDCD - 9A5
Đ.Huyền
Vật lý - LÝ 1
TT.Hằng
Thể dục - 9A7
C.Hải
4 Ngữ văn - 9A1
Đ.Tưởng
Hóa học - HÓA 1
K.Dung
Thể dục - 9A3
Đ.Thiện
Toán học - 9A4
N.Hà
Toán học - 9A5
P.Ngoan
Ngữ văn - 9A6
T.Hạnh
Địa lý - 9A7
N.Linh(v)
TC Toán học - 9A1
N.Hà
Ngữ văn - 9A2
Đ.Tưởng
Toán học - 9A3
P.Hạnh
Ngữ văn - 9A4
M.Hạnh
Ngữ văn - 9A5
N.Hằng
Ngữ văn - 9A6
T.Hạnh
Toán học - 9A7
P.Ngoan
THỨ

BA
1 Ngoại ngữ - 9A1
Đ.Hương
Ngữ văn - 9A2
Đ.Tưởng
Ngữ văn - 9A3
M.Hạnh
Sinh vật - SINH 1
N.Lương
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
Lịch sử - 9A6
M.Hoa
Ngoại ngữ - 9A7
T.Nga
2 Ngữ văn - 9A1
Đ.Tưởng
Toán học - 9A2
T.Hằng
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
Ngữ văn - 9A4
M.Hạnh
Thể dục - 9A5
N.Cường
Ngoại ngữ - 9A6
T.Nga
Vật lý - LÝ 1
P.Linh
3 Sinh vật - HÓA 1
N.Nhung
Vật lý - LÝ 1
TT.Hằng
Mỹ thuật - 9A3
N.Dụ
Thể dục - 9A4
N.Cường
Toán học - 9A5
P.Ngoan
GDCD - 9A6
PT.Thu
Ngữ văn - 9A7
N.Hằng
4 Địa lý - 9A1
P.Hương
Sinh vật - HÓA 1
N.Nhung
Thể dục - 9A3
Đ.Thiện
Công nghệ - 9A4
P.Ngoan
Ngoại ngữ - 9A5
Q.Tuyết
Ngữ văn - 9A6
T.Hạnh
Sinh vật - SINH 1
N.Lương
5 Vật lý - LÝ 1
P.Linh
Mỹ thuật - 9A2
N.Dụ
GDCD - 9A3
PT.Thu
GDCD - 9A4
BT.Quỳnh
Ngữ văn - 9A5
N.Hằng
Ngữ văn - 9A6
T.Hạnh
Địa lý - 9A7
N.Linh(v)
THỨ

1 Toán học - 9A1
N.Hà
Hóa học - HÓA 1
K.Dung
Vật lý - LÝ 1
TT.Hằng
Mỹ thuật - 9A4
N.Dụ
Sinh vật - SINH 1
N.Lương
Ngữ văn - 9A6
T.Hạnh
Thể dục - 9A7
C.Hải
2 Ngữ văn - 9A1
Đ.Tưởng
Sinh vật - HÓA 1
N.Nhung
Toán học - 9A3
P.Hạnh
Toán học - 9A4
N.Hà
Ngoại ngữ - 9A5
Q.Tuyết
Vật lý - LÝ 1
TT.Hằng
Sinh vật - SINH 1
N.Lương
3 Ngữ văn - 9A1
Đ.Tưởng
Thể dục - 9A2
C.Hải
Địa lý - 9A3
P.Hương
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
Vật lý - LÝ 1
C.Phương
Thể dục - 9A6
Đ.Thiện
Ngữ văn - 9A7
N.Hằng
4 Ngoại ngữ - 9A1
Đ.Hương
Toán học - 9A2
T.Hằng
Sinh vật - HÓA 1
N.Lương
Ngữ văn - 9A4
M.Hạnh
Địa lý - 9A5
N.Linh(v)
Mỹ thuật - 9A6
N.Dụ
Ngữ văn - 9A7
N.Hằng
5 Địa lý - 9A1
P.Hương
Ngoại ngữ - 9A2
Đ.Hương
Công nghệ - 9A3
P.Hạnh
Ngữ văn - 9A4
M.Hạnh
Mỹ thuật - 9A5
N.Dụ
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
Vật lý - LÝ 1
P.Linh
THỨ

NĂM
1 Thể dục - 9A1
Đ.Thiện
Ngoại ngữ - 9A2
Đ.Hương
Ngữ văn - 9A3
M.Hạnh
Lịch sử - 9A4
Đ.Huyền
Địa lý - 9A5
N.Linh(v)
Sinh vật - SINH 1
N.Lương
Toán học - 9A7
P.Ngoan
2 GDCD - 9A1
Đ.Huyền
Ngữ văn - 9A2
Đ.Tưởng
Sinh vật - HÓA 1
N.Lương
Ngữ văn - 9A4
M.Hạnh
Toán học - 9A5
P.Ngoan
Địa lý - 9A6
LTT.Dương
Ngoại ngữ - 9A7
T.Nga
3 Ngữ văn - 9A1
Đ.Tưởng
Công nghệ - 9A2
P.Ngoan
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
Ngoại ngữ - 9A4
Q.Tuyết
Sinh vật - SINH 1
N.Lương
Toán học - 9A6
P.Hạnh
Lịch sử - 9A7
Đ.Huyền
4 Mỹ thuật - 9A1
N.Dụ
Vật lý - LÝ 1
TT.Hằng
Toán học - 9A3
P.Hạnh
Địa lý - 9A4
N.Linh(v)
Ngữ văn - 9A5
N.Hằng
Ngoại ngữ - 9A6
T.Nga
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
TC Ngữ văn - 9A1
Đ.Tưởng
Toán học - 9A2
T.Hằng
Ngữ văn - 9A3
M.Hạnh
Toán học - 9A4
N.Hà
Toán học - 9A5
P.Ngoan
Toán học - 9A6
P.Hạnh
Ngữ văn - 9A7
N.Hằng
THỨ

SÁU
1 Toán học - 9A1
N.Hà
Ngữ văn - 9A2
Đ.Tưởng
Toán học - 9A3
P.Hạnh
Vật lý - LÝ 1
C.Phương
Toán học - 9A5
P.Ngoan
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
Mỹ thuật - 9A7
N.Dụ
2 Thể dục - 9A1
Đ.Thiện
Ngữ văn - 9A2
Đ.Tưởng
Vật lý - LÝ 1
TT.Hằng
Địa lý - 9A4
N.Linh(v)
Ngữ văn - 9A5
N.Hằng
Toán học - 9A6
P.Hạnh
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
3 Hóa học - HÓA 1
K.Dung
Toán học - 9A2
T.Hằng
Địa lý - 9A3
P.Hương
Toán học - 9A4
N.Hà
Công nghệ - 9A5
P.Ngoan
Địa lý - 9A6
LTT.Dương
Ngữ văn - 9A7
N.Hằng
4 Lịch sử - 9A1
M.Hoa
Địa lý - 9A2
P.Hương
Ngoại ngữ - 9A3
T.Nga
Ngoại ngữ - 9A4
Q.Tuyết
Hóa học - HÓA 1
K.Anh
Sinh vật - SINH 1
N.Lương
Toán học - 9A7
P.Ngoan
5 Hướng nghiệp
(Tuẩn 2)
Hướng nghiệp
(Tuẩn 2)
Hướng nghiệp
(Tuẩn 2)
Hướng nghiệp
(Tuẩn 4)
Hướng nghiệp
(Tuẩn 4)
Hướng nghiệp
(Tuẩn 4)
Hướng nghiệp
(Tuẩn 4)
THỨ

BẢY
1 Sinh vật - HÓA 1
N.Nhung
Lịch sử - 9A2
M.Hoa
Lịch sử - 9A3
Đ.Huyền
Thể dục - 9A4
N.Cường
Vật lý - LÝ 1
C.Phương
Toán học - 9A6
P.Hạnh
Ngữ văn - 9A7
N.Hằng
2 Toán học - 9A1
N.Hà
GDCD - 9A2
Đ.Huyền
Toán học - 9A3
P.Hạnh
Vật lý - LÝ 1
C.Phương
Thể dục - 9A5
N.Cường
Ngữ văn - 9A6
T.Hạnh
Toán học - 9A7
P.Ngoan
3 Vật lý - LÝ 1
P.Linh
Địa lý - 9A2
P.Hương
Ngữ văn - 9A3
M.Hạnh
Toán học - 9A4
N.Hà
Ngữ văn - 9A5
N.Hằng
Thể dục - 9A6
Đ.Thiện
Công nghệ - 9A7
P.Ngoan
4 Công nghệ - 9A1
P.Ngoan
Toán học - 9A2
T.Hằng
Ngoại ngữ - 9A3
T.Nga
Ngữ văn - 9A4
M.Hạnh
Ngữ văn - 9A5
N.Hằng
Công nghệ - 9A6
P.Hạnh
GDCD - 9A7
BT.Quỳnh
5 Sinh hoạt - 9A1
N.Hà
Sinh hoạt - 9A2
K.Dung
Sinh hoạt - 9A3
K.Anh
Sinh hoạt - 9A4
C.Phương
Sinh hoạt - 9A5
Đ.Huyền
Sinh hoạt - 9A6
M.Hoa
Sinh hoạt - 9A7
P.Linh

1-2 of 2